Users
Homepage Posting
Posted By:-
Imran Balouch

333 Days ago

>>>>>>>Salam<<<<<<<<<<<

Ali bhai k tarif se sub dosto ko mubark Multin k lea 1 (pc) ready he jis bhai ko chia wo rabta kare

::::::Faisalabad 40000 mane ap sub ko link the th  us me se

link.0,6,8

ali bhai key tarif se sub dosto ko (6389) mubrak ho ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ab 3 month key game Advince hasel karne k lea rabta kare

jis be bhai ko chia wo rabta kara

Membership fees ,15000

<<<<<<<<<<<NOTE>>>>>>>>>

bs wohe dost rabta kara jo apne

zibaen k paka ho  or aerado k muzbut ho

<<<<<<<<<W.Salam>>>>>>>>

<<<<<<<Ali Balouch>>>>>>>>

Mobile Number ,0331-3243320

 
Posted By:-
Imran Balouch

337 Days ago

>>>>>>>Salam<<<<<<<<<<<

Ali bhai k tarif se sub dosto ko mubark Multin k lea 1 (pc) ready he jis bhai ko chia wo rabta kare

::::::Faisalabad 40000 mane ap sub ko link the th  us me se

link.0,6,8

ali bhai key tarif se sub dosto ko (6389) mubrak ho ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ab 3 month key game Advince hasel karne k lea rabta kare

jis be bhai ko chia wo rabta kara

Membership fees ,15000

<<<<<<<<<<<NOTE>>>>>>>>>

bs wohe dost rabta kara jo apne

zibaen k paka ho  or aerado k muzbut ho

<<<<<<<<<W.Salam>>>>>>>>

<<<<<<<Ali Balouch>>>>>>>>

Mobile Number ,0331-3243320


 

 
Posted By:-
Imran Balouch

356 Days ago

>>>>>>>Salam<<<<<<<<<<<

Ali bhai k tarif se sub dosto ko mubarkMultin k lea 1 (pc) ready he jis bhai ko chia wo rabta kare

::::::karachi mane ap sub ko link the th 6,1 us me se

open,6 mubark hoo 

ali bhai key tarif se sub dosto ko (6237) mubrak ho ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ab 3 month key game Advince hasel karne k lea rabta kare

jis be bhai ko chia wo rabta kara

Membership fees ,15000

<<<<<<<<<<<NOTE>>>>>>>>>

bs wohe dost rabta kara jo apne

zibaen k paka ho  or aerado k muzbut ho

<<<<<<<<<W.Salam>>>>>>>>

<<<<<<<Ali Balouch>>>>>>>>

Mobile Number ,0331-3243320